Márton János
Romániai magyar
közoktatási kataszter 2017-2018
 

 
 
 
  kataszterek    » Romániai magyar közoktatási kataszter 2017-2018
iskolák

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
óvodák

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
település

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
       

  kapcsolódik  
 
» az adatbázisról
   
keresés
 
       
   
index

Romániai magyar közoktatási kataszter 2017–2018

– útmutató az adatbázishoz –

 

A Romániai magyar közoktatási kataszter 2017–2018a Márton Áron Szakkollégium által 2001–2002-ben összeállított kataszter frissített, szerkezetében és funkcióit tekintve is átdolgozottváltozata. Az adatbázis a romániai magyar tannyelvű vagy magyar nyelven is oktató intézmények legfontosabb adatait tartalmazza a 2017/18. tanévre vonatkozóan. Az adatbázis összeállítása 2018. október – 2019. március között történt.

A kataszter funkciója kettős:

 • tájékoztató funkció, amelynek eleget téve a romániai magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézmények legfontosabb adatairól nyújt tájékoztatást;
 • összesítő/elemző funkció, amelykülönböző oktatásstatisztikai adatok (tanulói létszámok és csoportok/osztályok száma)többrétegűkeresését, összesítését teszi lehetővé.

I. A tájékoztató funkció tulajdonképpen egy három szintből álló adatbázisra épül, amelynek első szintjét a megyék, második szintjét az intézmények listája, harmadik szintjét az intézményi adatlapok jelentik. Ennek megfelelően a honlapra feltöltött adatbázis szerkezeti felépítése a következő:

 • A kataszter első oldalán a megyék listája szerepel betűrendben felsorolva.Minden megyenév tulajdonképpen egy link, amely mögött az adott megyében működő intézmények listája szerepel.
 • Az intézménylistán az oktatási intézmények magyar és román nyelvű elnevezése van feltüntetve, követveaz intézményi hierarchiát is, azaz külön kiemelve szerepelnek a jogi szempontból önálló intézmények (zöld és piros betűszín), és ezek alatt a nekik alárendelt intézmények.Az intézménynevek magyar elnevezése mögött szintén linkek találhatók (a piros betűszínű, magyar tannyelvű oktatással nem rendelkező önálló intézményeket kivéve, amelyeknek viszont magyarul is oktató alárendelt intézményei vannak), a linkek mögött az ún. intézményi adatlapok érhetők el.
 • Az intézményi adatlapok három típusú adatot tartalmaznak minden egyes magyar nyelven is oktató intézményre vonatkozóan:
 • azonosító és elérhetőségi adatok, illetve intézményvezetők: intézményi azonosító a romániai oktatási rendszeren belül (ún. SIIIR-kód), megye, település neve magyarul és románul, település típusa és közigazgatási besorolása, közigazgatási központ, postacím, telefonszám és fax, email-cím, honlap és Facebook-oldal, igazgató és igazgatóhelyettes neve. Az alárendelt intézmények esetében az intézményvezetők neve hiányzik, pontosabban megegyezik a felettes intézmény vezetőinek nevével, az elérhetőségi adatok többsége pedig szintén a felettes intézmény hasonló adataival azonos.
 • oktatás szerkezetére vonatkozó és egyéb intézményi adatok: tulajdonjogi helyzet, finanszírozás, oktatás típusa, az intézményben elérhető tanítás nyelvek, jogi státusz, felettes intézmény neve (alárendelt intézmények esetében), alárendelt intézmény(ek) nevei (jogilag önálló intézmények esetében), oktatás szerkezete és magyar nyelvű oktatás szerkezete (az intézményben, illetve a magyar tagozaton/magyar nyelven elérhető oktatási szintek);
 • létszámadatok: az intézményben működő csoportok/osztályok és az ezekben tanuló diákok összesített száma; a magyar tannyelvű oktatásra vonatkozóan ugyanez oktatási szintek szerint lebontva és összesítve – alárendelt intézmények nélkül és alárendelt intézményekkel együtt, külön adatsorokban –, középiskolai és posztlíceumi oktatást biztosító intézményeknél szakkínálat felsorolásával.

II.Az összesítő/elemző funkció tulajdonképpen egy kétfunkciós, többrétegű, az adatbázishoz hozzárendelt keresőt jelent. A keresés kilenc, az intézményi adatlapokon is szereplő adattípus (változó) szerinti történhet, lehetővé téve egyszerre több változó megjelölését is:

 • megye: a 16 erdélyi megye, Bákó megye és Bukarest
 • településtípus: megyeszékhely város, város vagy falu
 • közigazgatási besorolás: községközpont (közigazgatási központ) vagy beosztott település
 • tulajdonjogi helyzet: állami vagy magán(oktatási intézmény)
 • finanszírozás: költségvetési (ingyenes oktatást biztosító) vagy tandíjas
 • oktatás típusa: normál (tömegoktatás), speciális (inkluzív oktatás) vagy mindkettő
 • tannyelv: magyar nyelv, illetve a magyar nyelven is oktató intézmények esetében megjelenő egyéb nyelvek (román, német, roma, szlovák, ukrán)
 • jogi státusz: jogilag önálló vagy alárendelt (intézmény)
 • oktatási szint: bölcsőde, óvoda, elemi (0-4. osztály), általános (5-8. osztály), szakiskola (9-10/11. osztály), líceum (9-12/13. osztály), posztlíceum.

A fenti változók mellett a keresés két funkció szerint történhet: 

 • adatlapok közötti keresés – ezt az opciót kiválasztva a keresés eredménye egy intézménylista, amely a felhasználó által (a felsorolt 9 változó szerinti szűrés során) megjelölt keresési kritériumoknak eleget tevő intézményeket tartalmazza;
 • létszámadatok összesítése – ezt az opciót kiválasztva a keresés eredménye két adat: azon a csoportok/osztályok a száma, valamint az ezekben tanuló gyerekek/diákok száma, amelyekre érvényesek a felhasználó által megjelölt keresési kritériumok (a felsorolt 9 változó szerinti szűrésnek megfelelően).

Példa a fentiekre: Amennyiben például a felhasználó a Maros megyei városi iskolák közül a kizárólag magyar tannyelven oktató, jogi önállósággal rendelkező intézményekről szeretne adatokat, a keresésnél az első funkciót és a 9 változó közül a megfelelőket kiválasztva egy intézménylistát kap eredményül, a második funkciót kiválasztva pedig két szám lenne az eredmény, az egyik a feltételt teljesítő intézményekben működő osztályok/csoportok összesített száma, a másik az ezekben tanuló gyerekek/diákok összesített száma.Fontos tudni, hogy az adatbázis csak a magyar nyelvű oktatás létszámadatait tartalmazza részletes bontásban, így a felsorolt változókközül pl. az oktatási nyelv szerinti szűkítésnek elsősorban az adatlapok közötti keresés szempontjából van relevanciája (listázza azokat az intézményeket, ahol a kiválasztott nyelvnek megfelelő oktatás működik), a létszámadatok szempontjából nincs, ennél a változónál ugyanis a magyaron kívül bármely egyéb nyelv kiválasztása után a keresés eredménye az intézményi összesített létszámokra vonatkozik, amelyek az adott intézmény összes oktatási nyelvére vonatkozó számadatokat tartalmazzák. (Az intézményi adatlapokon ezek az Intézményben működő csoportok/osztályok száma, valamint Intézményben tanuló diákok száma elnevezésű rubrikákban szerepelnek). Tehát pl. a roma nyelv kiválasztása esetén a keresés eredménye azoknak az intézményeknek az összesített csoport/osztályszáma és összesített gyerek/diáklétszáma, ahol van roma nyelvű oktatás, és nem a roma nyelvű csoportok/osztályok és az azokban tanuló gyerekek/diákok száma.

Az adatbázisban szereplő adatokhoz több forrást is felhasználtunk:

 • A romániai oktatás 2017/18. évi adatbázisát, amely tartalmazza az összes romániai oktatási intézmény legfontosabb adatait (intézmények neve, SIIIR-kód, intézményi hierarchia, csoportok/osztályok száma és tanulók létszáma oktatási szintek, és évfolyamok szerinti bontásban, szakkínálat). Az adatbázist az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatásért felelős osztályának munkatársa bocsátotta rendelkezésünkre 2017 őszén.
 • A megyei tanfelügyelőségek honlapján elérhető, a megyei iskolai hálózatokra vonatkozó adatbázisok, amelyek az intézményi hierarchia mellett a legfontosabb elérhetőségi adatokat tartalmazta.
 • Az intézményvezetők nevéről többnyire a megyei tanfelügyelőségek honlapján található igazgatói versenyvizsga-eredményekből tájékozódtunk, kisebbrészt pedig az intézmények honlapjain és Facebook-oldalain található információkból (ahol erre volt lehetőség), illetve sajtóhírekből. Az adatbázisnak ez a része hiányos, mivel nem minden esetben találtunk egyértelmű információt az intézményvezetők kilétére vonatkozóan.

 

Márton János

 

 
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék